Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurders-
aansprakelijkheids-
verzekering

Wat is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Als gevolg van onbehoorlijk bestuur kan er schade ontstaan aan een onderneming of aan derden. U kunt als bestuurder voor deze schade privé aansprakelijk gesteld worden. De schadebedragen kunnen fors oplopen en grote financiële consequenties hebben. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt u zekerheid.

Waar bent u voor verzekerd?

  • Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat uw privévermogen niet wordt aangesproken bij schadeclaims als gevolg van beslissingen die u heeft genomen als bestuurder van uw organisatie.
  • Deze verzekering dekt ook vaak de kosten van eventuele juridische bijstand bij een aansprakelijkheidsstelling.

Waar bent u niet voor verzekerd?

  • Schade aan personen, zoals letsel of aantasting van de gezondheid en de gevolgen daarvan.
  • Schade die verband houdt met opgelegde dwangsommen, boetes en soortgelijke betalingen met een afdwingend of bestraffend karakter.
  • Schade aan het milieu, zoals verontreiniging van de bodem of het oppervlaktewater, en de gevolgen daarvan.